پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲

شاید این مکان را نشناسید!

|

|

|

|

|


|

|

|

|

|


احتمالاً حالا شناختید!<سازمان پر مدعا و میراث بی ادعا >


این مکان آتشکده آتش کوه نیمور است که در سفرنامه محلات از آن خواهم نوشت


ادامه مطلب