حال و روز ما

شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۳ | بازدید: 1962
حال از تنگه هرمز، سواحل هیمشگی خلیج فارس، جنوبی های خونگرم، بندرگاه ها، لَنج های پهلو گرفته، کَپرها، آبادی ها و ویرانه ها،  شن زار ها، شوره زار ها، تپه های ماسه بادی روان، تندیس ها و از جنگل های حرا گذشتیم. ما سراب هایی را دیدیم که جلوتر از ما می دویدند، و خشکسالی که در کمین نشسته بود برای سرزمینم دعا کنید ایرانم را سیراب می خواهم
در چابهار هستیم ، دیار مردمانی پاک، مردمی که سخاوتمندانه نیستی شان را با تو شریک می شوند، بلوچ ها

چیتبال کوشکی رسیده و در فرودگاه منتظر ماست